RASTAMAN asks Tourist for $50 to buy a bun [Video]

Watch as RASTAMAN asks Tourists for $50 to buy a bun

Subscribe to YARDHYPEMUSIC on youtube